July 21, 2024

Samantha Ruth Prabhu and Naga Chaitanya